Wednesday, February 23, 2011

Pendekatan Gabung Jalin Dalam pengajaran dan pembelajaran


Konsep gabung jalin ialah tumpuan yang seimbang antara akademik, kesihatan, kemahiran fizikal dan kestabilan emosi. Ianya berbeza sama sekali dengan konsep kesepaduan dan intergrasi yang masing-masing membawa maksud yang berbeza. Bagi konsep kesepaduan, ianya bermaksud gabungan beberapa kemahiran atau aspek-aspek perkembangan fizikal pelajar. Manakala konsep integrasi pula membawa maksud mencantumkan strategi-startegi yang terbaik, menarik, sesuai dan berkesan. Oleh yang demikian,maksud sebenar penggabungjalinan ini ialah proses menggabungkan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan satu pelajaran yang integratif dan menyeluruh.Antara kemahiran-kemahiran asas yang dimaksudkan adalah mendengar, melihat, bercakap, membaca, mengira, menulis dan melukis .Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO

0 comments:

Post a Comment